สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ

สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) เฉพาะใบอนุญาตที่ไม่สิ้นอายุ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก
* อีเมลผู้ติดต่อ itc@dlt.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://web.dlt.go.th/statistics/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 มิถุนายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 26 พฤศจิกายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อื่นๆ
สัญชาติ, ประเภทกฎหมาย, ประเภทใบอนุญาต
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ฉบับ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar นายวีระพงษ์ จันทร์วงศ์
สร้างในระบบเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 พฤษภาคม 2567